Төлбөр тооцоо

Та www.goldenpen.mn онлайн худалдааны сайтаас бараа бүтээгдэхүүний худалдан авалт хийхдээ Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулдаг бүх банкны карт болон данс, мөн бэлнээр төлбөрийн тооцоо хийх боломжтой.

  • Хүлээн авагчийн данс: …
  • Банк:
  • Хүлээн авагчийн нэр: … 

5.1 Вэб сайтад байрласан барааны үнэ нь НӨАТ нэмэгдсэн эцсийн жижиглэн худалдаалах үнэ байна.

5.2 Вэб сайтад байрласан барааны үнэд банкны төлбөрийн картын хураамж болон дансаар шилжүүлэг хийх үеийн банкны шимтгэлийн хураамж ороогүй болно. 

5.3 Вэб сайтад байрласан барааны үнэ нь Golden Pen дэлгүүрийн бусад салбар дэлгүүрүүдийн үнээс 5% хямд байна.

5.4 Гадаадын банкны төлбөрийн картаар худалдан авалт хийгдэх үед төлбөл зохих дээрх дүн дээр тухайн картын хураамжийн хувь нэмэгдэнэ.

5.5 Худалдан авагч төлбөрөө дараах төлбөрийн сонголтуудаар хийх боломжтой.
                a. Онлайнаар буюу банкны төлбөрийн карт (дотоод, гадаад).
                b. Бэлнээр / Картаар (бараа хүргэгчид өгнө).
                c. Банкны данс хоорондын шилжүүлгээр (барааны төлбөр компанийн дансанд орсон үед хүргэлт хийгдэнэ).

5.6 Худалдан авалт хийх үед агуулахын үлдэгдэл хүрэлцэхгүй байвал худалдан авагч барааны үнийн дүнгийн 30% хувийн урьдчилгааг онлайнаар төлж барааг захиалан авах боломжтой байна.